مراقبتهای بعد از تزریق بوتاکس
۱ – تا ۴ ساعت بعد از تزریق از خوابیدن و خم کردن سر خودداری نمایید.
۲ – ورزش سنگین تا ۲ روز ابتدایی بعد از تزریق انجام نشود.
۳- تا دو هفته ماساژ پیشانی، لیف محکم، اسکراب پیشانی، میکرو بلیدینگ و بند انداختن ممنوع است.
۴ – تا یک هفته بعد از تزریق از آفتاب گرفتن و رفتن به سولاریوم خودداری فرمایید.
۵ – انجام جلسه ترمیم بوتاکس ۲ تا ۳ هفته بعد از تزریق اول میباشد، لطفا زودتر از ۲
هفته تقاضای ترمیم نفرمایید.