یک لیزر تخصصی برای برطرف کردن تتو میباشد.
تتو های سیاه رنگ بهترین پاسخ دهی را دارد به شرطی که در عمق زیادی از پوست انجام نشده باشد.
ویژگی مهم لیزر کیوسوئیچ برای از بین بردن تتو به جا نماندن اسکار (جای زخم ) میباشد.
این لیزر بسته به وضعیت تتو بین ۴ تا ۸ جلسه و با فواصل حداقل ۱ ماه انجام میشود.