یکی از مراقبت های پایه پوست میباشد که با سایش مکانیکی لایه ی شاخی پوست باعث لطیف تر شدن پوست ، شفافیت ، کاهش تولید چربی ، کاهش لک های پوستی ، افزایش نفوذ کرم ها و بهبود قطر منافذ پوستی میشود.
دوره ی نقاهت خاصی ندارد.
فواصل انجام آن با توجه به انواع پوست از یک هفته تا یک ماه متغیر است.